Regulamin sklepu internetowego

A. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. SZYJEMYKOLOREM jest sklepem internetowym, zwany dalej „Sklepem”, którego właścicielem jest Joanna Korejwo prowadząca działalność pod firmą Pracownia keatywna SZYJEMYKOLOREM Joanna Korejwo, z siedzibą w Kamiennej Górze (58-400), ul. Kościuszki 14-16, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6141524240 zwanym dalej „Sprzedającym”.
 2. Regulamin Sklepu, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki i zasady sprzedaży wyrobów tekstylnych poprzez witrynę znajdującą się pod adresem http://www.szyjemykolorem.pl a także zasady korzystania ze sklepu www.szyjeykolorem.pl/sklep
 3. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
  1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  2. Klient (Kupujący) –osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedającym.
  3. Przedmiot transakcji – Produkty wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
  4. Produkt – to wyroby i produkty rękodzielnicze znajdujące się w ofercie sklepu.
  5. Koszyk – element Sklepu, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do rachunku, sposób dostawy, sposób płatności, itp.;
  6. Moje konto – podstrona Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość zarządzania danymi osobowymi, otrzymywania powiadomień o zmianach statusu Zamówienia, oraz kontrolowania i zarządzania stanem złożonego Zamówienia.
  7. Login – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do uzyskania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.
  8. Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca na założeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedającego na stronie Sklepu.
  9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedającym a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).
  10. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.szyjemykolorem.pl/, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.
  11. Strona –Sprzedający i Klient;
  12. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem http://www.szyjemykolorem.pl/;
  13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 4. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

B. ZAMÓWIENIA

 1. Wszystkie ceny Produktów podane na stronach Sklepu internetowego są podane w polskich złotych (PLN)i są ceną ostateczną.
 2. Podane ceny Produktów nie zawierają kosztu dostawy. Koszt dostawy w sposób wybrany przez Klienta wskazywany jest w potwierdzeniu zamówienia.
 3. Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.
 4. W celu prawidłowego i nie zakłóconego korzystania ze Sklepu urządzenie Klienta powinno spełniać minimalne wymagania techniczne, tj.:
  1. posiadać połączenie z siecią Internet,
  1. posiadać przeglądarkę obsługującą umożliwiającą uruchomienie formularzy na stronie internetowej http://www.szyjemykolorem.pl
 5. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 6. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć:
  1. Wybranie zamawianych Produktów, którymi Klient jest zainteresowany, poprzez uruchomienie linku ukrytego pod polem „Do koszyka” oraz określenie ich ilości;
  1. Wypełnienie danych do przesyłki oraz rodzaj przesyłki (jeśli użytkownik posiada wypełniony domyślny adres przesyłki, dane podpowiedzą się automatycznie);
 7. Procedura składania zamówienia kończy się w momencie uruchomienia przez Klienta linku ukrytego pod polem „Potwierdź zamówienie”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia i zawarcie z Sprzedającym umowy kupna-sprzedaży produktów objętych zamówieniem.
 8. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adresu, na który Towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adresu e-mail.
 9. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 10. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 11. Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną na wskazany przez siebie adres e-mail elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich, jak faktura i formularze. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania rachunek w formie elektronicznej zgodnie z Ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2013 poz. 35)
 12. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
 13. Ustalenia zakresu, terminów oraz akceptacji prac związanych ze zleceniami indywidualnymi określane są między Kupującym oraz Sprzedającym indywidualnie poprzez korespondencję mailową.

C. DANE KLIENTA

 1. Rejestracja wymaga od Klienta posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej e-mail.
 2. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym i/lub formularzu zamówienia jest dobrowolne jednak podanie niektórych danych jest praktycznie niezbędne do przeprowadzenia transakcji zakupu. Odmowa podania danych osobowych może uniemożliwić wykonanie wobec Klienta niektórych usług określonych w Regulaminie.
 3. Klient poprzez wypełnienie formularza rejestracji lub formularza zakupu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu i w zakresie potrzebnym do zrealizowania zamówienia przez sprzedawcę.
 4. Klient oświadcza, iż został poinformowany o celach pozyskania danych osobowych i dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, na zasadach określonych w prawie wynikających z UODO (Ustawa z 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych) przez Sprzedającego w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.
 5. Klient w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich edycji oraz żądania ich usunięcia.
 6. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Każda osoba rejestrująca się i/lub dokonująca zamówienia wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z przebiegiem transakcji, a także zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.
 8. Klient, który podczas rejestracji lub podczas wypełniania stosownego formularza wyrazi zgodę na otrzymywania newslettera, wyraża tym samym zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji handlowych, w szczególności o nowych Produktach oraz o promocjach Sklepu o czym będzie każdorazowo informowany przy dokonywaniu akceptacji subskrypcji newslettera.

D. PŁATNOŚĆ, KOSZTY I TERMIN WYSYŁKI

 1. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy zamówieniu do 100 zł), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy24, kartą kredytową lub przelewem na konto bankowe sklepu.
 2. Na każdy sprzedany towar wystawiana jest imienna faktura VAT lub faktura VAT.
 3. Produkt wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 4. Dostawa Produktu odbywa się w wybrany przez Klienta sposób. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Istnieje możliwość odbioru osobistego w siedzibie firmy (wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się).
 5. Klient jest obciążany kosztami wysyłki. Wysokość opłat uzależniona jest od wartości zamówienia, rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Kupujący może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „Wysyłka”.
 6. Wysyłka jest bezpłatna dla Klienta w przypadku zakupów powyżej 100 zł (kurier oraz paczkomat inpost). Nie ma możliwości ze skorzystania z bezpłatnej przesyłki i przesyłki pobraniowej.
 7. Termin realizacji złożonego zamówienia wynosi do 3 dni roboczych od daty wpłynięcia zamówienia.
 8. Czas realizacji zamówienia na produkty oznaczone jako „na zamówienie” jest ustalana indywidualnie z Kupującym (mail/rozmowa telefoniczna)
 9. Sklep nie ponosi odpowiedzialności w przypadku podania błędnych danych adresowych w formularzu zamówienia. Ponowne wysłanie przesyłki jest możliwe po uiszczeniu powtórnej wpłaty za koszty wysyłki.
 10. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Przelewy24
 11. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy,
  ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców
  Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań –
  Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
  Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon
  301345068.

E. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone pisemnie na adres: Pracownia SZYJEMYKOLOREM ul. Kościuszki 14-16, 58-400 Kamienna Góra lub mailowo na adres: biuro@szyjemykolorem.pl
 2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Klient odsyła zwracany Towar na własny koszt na adres siedziby Sprzedającego w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 3 niniejszego paragrafu wymagania, w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty na wskazane przez Klienta konto.
 4. Koszt przesyłki zwrotnej nie podlega zwrotowi.
 5. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (produkt personalizowany) – np. wybór koloru i rodzaju tkaniny, rozmiar wyrobu, rodzaj i kolor sznurka, wykończenia, rodzaju i koloru zdobienia etc.
 7. Jako produkt personalizowany uznaje się także każdy obrus, który szyjemy dopiero po złożeniu zamówienia. Wybór rozmiaru oraz wykończenia jest określeniem personalizacji wyrobu, co powoduje wyłączenie możliwości skorzystania ze zwrotu konsumenckiego.

F. PROCEDURA REKLAMACJI

 1. Reklamacje dotyczące przebiegu transakcji lub zakupionego Produktu są możliwe w okresie 12 miesięcy od dnia zakupu i należy je kierować poprzez wiadomość e-mail: biuro@szyjemykolorem.pl lub pisemnie na adres Pracownia SZYJEMYKOLOREM ul. Kościuszki 14-16, 58-400 Kamienna Góra wraz z danymi umożliwiającymi identyfikację zamówienia.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: nr zamówienia, dane zamawiającego oraz przyczynę składanej reklamacji.
 3. Reklamacje zgłaszane przez Klienta będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu otrzymania reklamacji.
 4. Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji za pomocą wiadomości e-mail na adres podany w zgłoszeniu .
 5. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji Sklep w pierwszej kolejności naprawia produkt, a w przypadku kiedy jest to niemożliwe daje Klientowi wybór pomiędzy: wymianą Produktu na nowy (jeśli jest dostępny), zwrot pieniędzy lub możliwość dokonania zakupów innych Produktów za kwotę równą wartości reklamowanego Produktu.
 6. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji Sklep zwraca koszty przesyłki reklamowanego towaru.
 7. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

H. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zawartość serwisu jest własnością Sprzedającego i podlega ochronie prawnej. Wszystkie zdjęcia oraz treści strony mogą być wykorzystane jedynie za pisemną zgodą właściciela.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miał wpływu, a które uniemożliwiły realizację zamówienia (siła wyższa).
 5. Wszelkie opinie i sugestie Kupujący mogą kierować za pomocą poczty internetowej na adres biuro@szyjemykolorem.pl.
 6. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
 7. Data opublikowania regulaminu 15.10.2020r.