OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYRAŻENIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie realizacji transakcji kupna w serwisie SZYJEMYKOLOREM.pl, a dokładnie wysyłki przedmiotu i wystawienia dokumentu sprzedaży (imiennej faktury VAT lub faktury VAT) przez Administratora danych tj. Joannę Korejwo prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Pracownia Kreatywna SZYJEMYKOLOREM Joanna Korejwo, z siedzibą w Kamiennej Górze (58-400) ul. Licealna 2/2

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszej firmy spod adresu, którego zgoda dotyczy.

*Udzielona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

a) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgoda wyrażona w celu przeprowadzenia transakcji sprzedaży, zgodnie z Regulaminem portalu szyjemykolorem.pl,

b) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności wynikających z przepisów dot. archiwizacji;

1. Administrator nie udostępnia przetwarzanych danych osobowych żadnym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego;

2. Administrator będzie przechowywał dane osobowe do realizacji celów przetwarzania, jednak nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji, a w przypadku przetwarzania tych danych na podstawie zgody, nie dłużej niż do momentu wycofania udzielonej zgody;

3. W przypadkach, na zasadach i w trybie określonym w obowiązujących przepisach osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do: dostępu do treści danych oraz ich sprostowania (art. 15 i 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO),  przenoszenia danych (art. 20 RODO) oraz cofnięcia Pani/Pana zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

4. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku podejrzenia, że dane osobowe są przetwarzane przez Administratora z naruszeniem przepisów prawa;

5. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, aczkolwiek niezbędne do realizacji procesu rekrutacji. Niepodanie danych będzie skutkowało odmową możliwości realizacji transakcji zakupu;

6. Przetwarzane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 4 pkt 4) RODO, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej.